สถานศึกษาในประเทศไทยที่สามารถใช้งาน eduroam ได้

     1. สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ,กรุงเทพมหานคร

     2. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ,กรุงเทพมหานคร

     3. สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

     4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี

     5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ,เลย

     6. มหาวิทยาลัยนครพนม ,นครพนม

     7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,กรุงเทพมหานคร

     8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,ขอนแก่น

     9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,สงขลา

     10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ,นครราชสีมา

     11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,กรุงเทพมหานคร

     12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,กรุงเทพมหานคร

     13. มหาวิทยาลัยศิลปากร ,นครปฐม

     14. มหาวิทยาลัยบูรพา ,ชลบุรี

     15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ,กรุงเทพมหานคร

     16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,พระนครศรีอยุธยา

     17. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,เชียงราย

     18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ,กรุงเทพมหานคร

     19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,มหาสารคาม

     20. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

     21. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ,กรุงเทพมหานคร

     22. มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก

     23. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,กรุงเทพมหานคร

     24. สภากาชาดไทย (ในนามของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย) ,กรุงเทพมหานคร

     25. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ,พิษณุโลก

     26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,ลพบุรี

     27. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ,นครปฐม

     28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ,เชียงใหม่

     29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ,ชลบุรี

     30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ปทุมธานี

     31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ,สงขลา

     32. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,กรุงเทพมหานคร

     33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ,นครราชสีมา

     34. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ,บุรีรัมย์

     35. . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ,เชียงราย

สถานศึกษาในประเทศไทยที่อยู่ระหว่างการเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam

     1. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ,กรุงเทพมหานคร

     2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ,สงขลา

     3. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ,นครสวรรค์

     4. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี

     nbsp;5. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ,อุบลราชธานี

     6. มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ,ลำปาง

     7. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ,ชัยภูมิ

     8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,เชียงใหม่

     9. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ,ร้อยเอ็ด

     10. มหาวิทยาลัยพะเยา ,พะเยา

     11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ,เพชรบุรี

     12. สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย ,ปทุมธานี

     13. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ,นครศรีธรรมราช

     14. มหาวิทยาลัยทักษิณ ,สงขลา

  nbsp;   15. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,สกลนคร

     16. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,กรุงเทพมหานคร

     17. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ,เพชรบูรณ์

     18. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ,จันทบุรี

สถานศึกษาในต่างประเทศที่สามารถใช้งาน eduroam ได้