บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
               eduroam มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับแขกผู้มาเยือนด้วยหมายเลขไอพีแบบ private เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แขกผู้มาเยือนและต้องการใช้งานเครือข่าย eduroam จะถูกยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA2-AES และ EAP

         บริการ eduroam สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
               นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสามารถใช้งานบริการ eduroam ได้ ณ สถาบันต่างๆที่เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://eduroam.uni.net.th และ http://www.eduroam.org

              รูปแบบชื่อผู้ใช้งานคือ username@crru.ac.th โดย username คือ username ที่ใช้กับบริการ Internet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายแล้วตามด้วย @crru.ac.th ซึ่งเป็นการระบุว่าเป็นผู้ใช้งาน eduroam จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ส่วนรหัสผ่านนั้นให้ใช้รหัสผ่านที่ใช้คู่กับ username นั้นๆ

         พื้นที่ให้บริการ eduroam ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย