สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053-776020 ต่อ 114 หรือ 108

เบอร์โทรภายใน 1340 # 114 หรือ 108